Termín: 14. jún 2019

Vyhlasovateľ: JASANIMA – Domov sociálnych služieb, Špitálska č. 7, Rožňava

Cieľ a poslanie súťaže:
 Zvyšovanie odbornej a praktickej úrovne zamestnancov v priamej činnosti
s prijímateľom sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb KSK
 Zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a spokojnosti prijímateľov
sociálnych služieb, rodinných príslušníkov
 Vzájomné porovnávanie schopností, vedomostí a zručností opatrovateľov
a opatrovateliek zo zariadení sociálnych služieb KSK
 Prezentácia odborných vedomostí a praktických zručností
 Nadviazanie nových priateľstiev
 Vzájomná výmena skúseností a informácií získaných praxou
 Podporenie zvyšovania kvalifikácie, odbornosti a zručností pracovnej skupiny
opatrovateľov

Účastníci súťaže: opatrovatelia a opatrovateľky zariadení sociálnych služieb KSK

Organizátor súťaže: JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava

Spoluorganizátor súťaže:

OSV ÚKSK
Stredná zdravotnícka škola Rožňava
SCA Hygiene Products Slovakia, spol.s r.o. – TENA
HARTMANN RICO
TZMO Slovakia s.r.o.

 

Termín konania súťaže: 14. jún 2019 (piatok)

Miesto konania súťaže: areál JASANIMA – DSS Rožňava

Podmienky súťaže:
 Súťaž pozostáva z teoretickej a praktickej časti
 Teoretická časť pozostáva z písomného testu o prvej pomoci a opatrovateľských
zručností
 Praktická časť pozostáva z praktického prevedenia opatrovateľských úkonov
a poskytovania prvej pomoci
 Súťaže sa zúčastní jedno trojčlenné súťažné družstvo zo zariadenia

 

Riaditeľ súťaže: PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA – DSS

Organizačný tím:
PhDr. Katarína Borsodiová, vedúca ÚSOK JASANIMA – DSS
Mgr. Monika Nezbedová, soc. pracovník JASANIMA – DSS
Mgr. Blanka Machová, sestra JASANIMA – DSS

Hodnotiaca komisia: zamestnanci OSV ÚKSK
obch. zástupcovia: HRTMANN, TENA, TZMO
zamestnanci SZŠ Rožňava
pozvaný hosť

Sčítací komisár: 
zamestnanec OSV ÚKSK
zamestnanec SZŠ Rožňava
pozvaný hosť

Zabezpečenie súťaže:
 Miesto pre uskutočnenie teoretickej a praktickej súťaže zabezpečí vyhlasovateľ
 Súťažné oblečenie zabezpečí vysielajúce zariadenie
 Stravu, občerstvenie zabezpečí vyhlasovateľ
 Dopravu na miesto konania súťaže zabezpečí vysielajúca organizácia
 Parkovanie je bezplatné v areáli NsP sv. Barbory v Rožňave. Do areálu sa vchádza
hlavnou bránou do nemocnice ľavou stranou. Je potrebné si z parkovacieho automatu
vyzdvihnúť parkovací lístok. Pri odchode z areálu sa parkovací lístok odblokuje na
vrátnici JASANIMA DSS a účastníci opustia areál nemocnice bezplatne.

Prihlášky:
 Účastníci sú povinní sa záväzne prihlásiť e-mailom na adresu:
katarina.borsodiova@vucke.sk; v kópií na adresu: beata.slosarova@vucke.sk do
31. 05. 2019. Prihláška tvorí prílohu organizačných pokynov.

Časový harmonogram súťaže:

Dátum:
08,30 – 09,30 h. – príchod prezentácia súťažiacich
09,30 – 10,00 h. – otvorenie súťaže, organizačné pokyny
10,00 – 10,30 h. – teoretická časť súťaže
10,00 – 12,00 h. – praktická časť súťaže
12,00 – 13,30 h. – obed
13,30 – 14,00 h. – vyhlásenie výsledkov
14,00 – odchod, prehliadka DSS

Súťažný poriadok

Všeobecné ustanovenia:
 Súťaž po organizačnej stránke riadi riaditeľ súťaže a organizačný tím.
 Súťaž sa skladá z teoretickej a praktickej časti:
Teoretická časť- všeobecný test – časový limit 30 minút
Praktická časť – súhrnný časový limit úlohy 10 minút
 Pomôcky a materiál na súťaž zabezpečí organizátor.
 Víťazné družstvo finálovej časti obdrží putovný pohár – CENU PREDSEDU KSK

Teoretická časť:
Pozostáva z teoretického písomného testu. Okruh otázok, z ktorých bude súťažný test,
je vybraný z platných osnov 220 hodinových akreditovaných opatrovateľských kurzov
organizovaných v Slovenskej republike. Okruh otázok je obsahom prílohy. Na teste musí byť
zreteľne uvedené číslo súťažného družstva, názov zariadenia a meno súťažiaceho. Teoretickú
časť bude absolvovať jeden súťažiaci z každého súťažného družstva, ktorého si medzi sebou
vyberú členovia družstva. Test pozostáva z 35 otázok. Na každú otázku je len jedna správna
odpoveď. Po uplynutí stanoveného času (30 min) musí súťažiaci test ukončiť a odovzdať.
Súťažiaci môže vyplnený test odovzdať aj pred uplynutím stanoveného časového limitu.

Hodnotenie teoretickej časti:
Hodnotiaca komisia vyhodnocuje testy každého súťažiaceho. Jednotlivé otázky testu
sú hodnotené zvlášť jedným bodom. Maximálny počet získaných bodov z teoretickej
všeobecnej časti pre každé súťažné družstvo je 35. V celkovom hodnotení budú malou
pozornosťou odmenení najlepší súťažiaci, ktorí dosiahli maximálny počet bodov.

Praktická časť:
Praktická časť pozostáva z dvoch úloh. Prvú praktickú úlohu tvorí realizácia
opatrovateľskej činnosti na čas, a to prezliekanie posteľného prádla s úpravou lôžka a výmena
inkontinečnej pomôcky na lôžku. Túto časť absolvujú dvaja členovia tímu (tí, ktorí nepísali
test).

Druhú praktickú časť tvorí poskytovanie prvej pomoci – vykonávajú ju súťažiaci
spoločne, ako trojčlenné družstvo. Pozostáva z jednej praktickej úlohy – pôjde o simulovanú
situáciu, ktorá môže reálne nastať v zariadení počas bežnej prevádzky. Úlohou družstva bude
po vytiahnutí si úlohy vykonať všetky potrebné úkony, ktoré sú nevyhnutné do príchodu
odbornej pomoci.
Hodnotenie praktickej časti:
Prvá praktická úloha – prezliekanie postele a plienkovanie sa hodnotí na čas.
Najrýchlejší čas získava body podľa počtu prihlásených družstiev a najpomalší čas získava 1
bod. Druhá praktická úloha – prvá pomoc – sa hodnotí podľa kritérií pre hodnotenie praktickej
časti. Hodnotenie sa vpisuje do hodnotiacich hárkov. Výkony hodnotia traja členovia komisie.
Maximálny počet bodov súťažného družstva v praktickej úlohe je 20 bodov.
Komisia pri úlohe hodnotí:
 zhodnotenie zdravotného stavu – identifikácia problému 0-5 bodov
 príprava pomôcok 0-5 bodov
 dodržanie správneho postupu, techniky 0-5 bodov
 prístup k postihnutému, spôsob komunikácie, vystupovanie
a vzájomná spolupráca súťažiacich 0-5 bodov

Maximálny počet bodov za praktickú úlohu je 20 bodov.

V celkovom hodnotení budú malou pozornosťou odmenení najlepší súťažiaci, ktorí dosiahli
najrýchlejší čas.

Celkový výsledok družstva

Celkový výsledok družstva je stanovený súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť.
V prípade rovnakého celkového počtu bodov rozhodne vyšší počet bodov z praktickej časti.
Predseda hodnotiacej komisie sleduje časový limit a rieši sporné prípady. Výsledkom
praktickej časti súťažného družstva je súčet bodov všetkých úloh udelených všetkými
hodnotiacimi.

Príloha č. 1

Okruhy otázok na písomný test

1. Komunikácia v práci opatrovateľa
2. Anatómia a fyziológia tela
3. Hygienická starostlivosť
4. Náuka o výžive a správnej životospráve
5. Epidemiológia, hygiena a prevencia
6. Rehabilitačná starostlivosť u chorého klienta
7. Paliatívna starostlivosť
8. Prvá pomoc
9. Opatrovateľské techniky
10. Dezinfekcia a sterilizácia

Okruhy otázok na praktickú časť

1. Ochorenie diabetes mellitus – príznaky, prvá pomoc, špecifika opatrovateľskej
starostlivosti (kóma).
2. Ochorenia srdcovo-cievneho aparátu – príznaky, prvá pomoc (infarkt myokardu).
3. Anafylaktický šok – príznaky, prvá pomoc (uštipnutie, alergia)
4. Opatrovanie klienta – ochorenia pohybového aparátu – pacient na vozíku – príprava pac. na
vyšetrenie.
5. Ochorenia cievnej mozgovej príhody: príznaky, prvá pomoc
6. Epilepsia – príznaky, prvá pomoc
7. Podávanie liekov – druhy, spôsoby podávania, čoho sa vyvarovať
8. Opatrovanie klienta s psychickými poruchami /schizofrénia, akútna psychotická reakcia /
špecifiká opatrovania psychiatrických pacientov.
9. Opatrovateľská starostlivosť pri poruchách príjmu stravy- prvá pomoc (dusenie,
vdýchnutie potravy).
10. Resuscitácia dospelého človeka.
11. Starostlivosť o mŕtve telo.
12. Polohovanie imobilného klienta, plienkovanie
13. Dezinfekcia a sterilizácia pomôcok a prostredia
14. Prvá pomoc pri krvácaní
15. Meranie základných fyziologických hodnôt

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia