ČO TANEC PRINÁŠA:
– posilňuje pamäťové schopnosti
– zlepšuje ohybnosť tela
– je aktivitou, pri ktorej sa primerane zaťažuje srdce
– pomáha pri chudnutí
– zlepšuje rovnováhu a správne držanie tela
– zlepšuje kondíciu
– tancom lepšie zvládame stresové situácie
– uvoľňuje myseľ
– je spôsobom komunikácie
– pomáha vytvárať charakter a osobnosť človeka

Cieľ a poslanie tanečno-pohybovej súťaže:

 Podporiť rozvoj schopností, možností a zručností prijímateľov sociálnych služieb
zariadení sociálnych služieb KSK v oblasti mobility.
 Prispieť k aktívnemu využitiu času, rozvoju koordinácie pohybu v súlade s hudbou, jej
tempom, rytmom, melódiou a dynamikou.
 Pomôcť nadviazať nové priateľstvá.

Účastníci súťaže: prijímatelia sociálnych služieb zariadení sociálnych služieb KSK bez
priamej účasti zamestnancov na vystúpení

Organizátor súťaže: JASANIMA – Domov sociálnych služieb Rožňava

Spoluorganizátor súťaže:
Košický samosprávny kraj – odbor sociálnych vecí
Ministerstvo kultúry SR
Mesto Rožňava
OZ JASANIMA

Termín konania súťaže: 20. 9. 2019 so začiatkom o 09,00 h.

Miesto konania súťaže: Mestská sála Mestského úradu Rožňava, Šafáriková ul. 29
(oproti parkovisko supermarketu LIDL, resp. Hotel KRAS)

Podmienky súťaže:
 Súťaže sa zúčastní maximálne šesťčlenná skupina súťažiacich zo zariadenia
 Doprovod súťažiacich z kapacitných dôvodov maximálne dvaja zamestnanci +
riaditeľ zariadenia, vodič
 Vystúpenia ohodnotí odborná porota pozostávajúca z minimálne troch členov
 Časový limit súťažného vystúpenia je max. 7 min. aj s prípravou (technická príprava,
orientácia v priestore, nástup, usmernenie a pod.)

 Každé zariadenie zabezpečí zodpovednú osobu za technické zabezpečenie svojho
programu (komunikácia so zvukárom, hudba…)
 Miesto konania súťaže má obmedzené priestory na šatne a prezliekanie, preto je
vhodné zvoliť jednoduchšie kostýmy
 Prijímatelia soc. služby – účinkujúci budú vystupovať bez priamej účasti
zamestnancov na súťažnom vystúpení. Zamestnanci budú mať umožnené iba
usmerňovanie účinkujúcich mimo tanečnej plochy
 Zvukové nahrávky doručiť na nosiči USB a CD organizátorovi v deň súťaže, resp. do
10. 09. 2019 poštou na adresu zariadenia. Nosiče USB a CD budú v deň súťaže
vrátené účinkujúcim.

Riaditeľ súťaže: PhDr. Beáta Šlosárová, riaditeľka JASANIMA – DSS

Organizačný tím: PhDr. Katarína Borsodiová, vedúca ÚSOK, JASANIMA – DSS
Mgr. Monika Nezbedová, soc. pracovník, JASANIMA – DSS

Hodnotiaca komisia: minimálne trojčlenná odborná porota

 

Zabezpečenie súťaže zo strany organizátora:

 Miesto pre uskutočnenie tanečno-pohybovej súťaže.
 Občerstvenie pre priamych účastníkov, doprovod a hostí počas dňa zabezpečí
organizátor (pitný režim, káva, drobné občerstvenie)
 Obedy zabezpečí organizátor v blízkom hoteli KRAS (vedľa LIDLA) podľa
nahlásenia zo strany vysielajúcej organizácie. Pre súťažiacich náklady na obed hradí
organizátor maximálne v počte 10 osôb. Osoby nad uvedený počet si obed hradia
z vlastných nákladov. Hodnota obeda – denné menu v hoteli Kras je vo výške: cca 4,-
€ (polievka, hlavné jedlo, čaj)
 Odborné poskytnutie prvej pomoci v prípade potreby
 Medializácia tanečného festivalu
 Fotodokumentácia
 Bezplatné parkovisko je zabezpečené na parkovisku LIDL oproti Mestského úradu –
Mestskej sále v Rožňave

Zabezpečenie súťaže zo strany vysielajúcej organizácie:
 Dopravu na miesto konania súťaže zabezpečí vysielajúce zariadenie

 

Prihlášky:

 Účastníci sú povinní sa záväzne prihlásiť zvlášť za každú kategóriu a žáner e-
mailom na adresu: jasanima@vucke.sk; do 10. 09. 2019. Prihláška tvorí prílohu

organizačných pokynov.
 Záujem o obedy nahlási zariadenie záväzne v termíne do 10. 09. 2019 e-mailom na
adresu: jasanima@vucke.sk, zariadenie nevie zabezpečiť prípadnú nutnú špeciálnu
diétu účastníka

 

Časový harmonogram súťaže:

Dátum: 20. 09. 2019

08,00 – 09,00 h. – príchod a prezentácia súťažiacich
09,00 – 09,30 h. – otvorenie súťaže, organizačné pokyny,
09,30 – 12,00 h. – tanečno-pohybová súťaž
12,00 – 13,00 h. – obed
13,00 – 14,00 h. – tanečno-pohybová súťaž – pokračovanie
14,00 – 14,15 h. – prestávka
14,15 – 15,30 h. – vyhodnotenie súťaže, voľná zábava

Tancuj srdcom 2019 prihláška na stiahnutie

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia