P o z v á n k a

V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave
na deň 06. mája 2021 o 09.00 hodine
do spoločenskej sály MsÚ

 

Program:

1. Otvorenie
2. Otázky a podnety občanov
3. Interpelácie poslancov
4. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
5. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na zmenu § 5
6. Informačná správa – poverenie zastupovaním primátora mesta
7. Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi MZ v Rožňave Ing. Jánovi Lachovi
8. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií
k 31.12.2020
9. Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2021
– 2023
10. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku žiaka ZUŚ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta
Rožňava – návrh
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní
s bytovým fondom mesta – návrh na zmeny a doplnenie
12. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta
Rožňava – Zmeny a doplnky č. 6 – návrh
13. Zmena Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2021 – 2022 v § 3 Členovia
výkonného výboru
14. Majetkoprávne záležitosti:
1. Občianske združenie 4Future, Ružová 30, Rožňava – žiadosť o predaj pozemku mesta
2. VINIČKY service s.r.o. – žiadosť o predaj pozemku mesta Rožňava
3. Jozef Orosz, J. Brocku, Rožňava – prenájom pozemku mesta
4. Beáta Laššanová, Lipovník 275 – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
5. Margaréta Hacsková, Komenského 10, Rožňava – zámer kúpy pozemkov do majetku mesta
6. Základná umelecká škola – zverejnenie zámeru výpožičky nebytových priestorov ZŠ akad. J.
Hronca, Zakarpatská 12 v Rožňave
7. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie k výsledku inventarizácie majetku
a záväzkov, rozdielu
15. Voľba člena Dozornej rady TSM Rožňava
16. Technické služby mesta Rožňava – rozšírenie podnikateľskej činnosti
17. Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15 – krátkodobá výpožička
nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, m.č. 12 – konečné schválenie
18. Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o., za rok 2020
19. Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2020
20. Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2021
21. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2020
22. Plán činnosti hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za rok 2020

23. Návrh na zaradenie do siete škôl a školských zariadení – Materská škola Ul. Kozmonautov
1793/14, Rožňava
24. Materiály hlavnej kontrolórky
1. Kontrola odstránenia zistených nedostatkov vedenia kroniky mesta Rožňava zistených pri
kontrole v roku 2020
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2021
3. Kontrola dodržiavania VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava za rok 2020
4. Kontrola odstránenia zistených nedostatkov po vykonanej kontrole hospodárenia
s finančnými prostriedkami v Základnej umeleckej škole Ulica akademika Hronca č. 3490/9B
v Rožňave v roku 2020
25. Podnety pre hlavnú kontrolórku
26. Diskusia
27. Záver

 

Z dôvodu ochrany zdravia pre ochorením COVID – 19 je každý povinný počas konania
zasadnutia MZ v Rožňave dodržiavať nasledovné:

                – Zasadnutia MZ sa zúčastniť v respirátore bez výdychového ventilu
                – Účasť na zasadnutí MZ sa zakazuje osobe, ktorá prejavuje príznaky akútneho
                   respiračného ochorenia
                – Prísny zákaz podávania rúk
                – Pri potrebe osobného kontaktu dodržiavať vzdialenosť od osoby minimálne 2 m
                – Zasadnutia MZ sa môže zúčastniť len osoba, ktorá sa preukáže:
                –

 • negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
 • negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní, alebo
 • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 druhou dávkou mRNA vakcíny (napr.
  Pfizer/BioNTech/Moderna), pričom od očkovania muselo uplynúť aspoň 14 dní, alebo
 • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou vektorovej vakcíny (napr.
  AstraZeneca), pričom od očkovania museli uplynúť aspoň 4 týždne, alebo
 • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou mRNA alebo
  vektorovej vakcíny, pričom od očkovania muselo uplynúť aspoň 14 dní a vakcína bola podaná
  do 180 dní od prekonania ochorenia, alebo
 • potvrdením o prekonaní ochorenia nie staršie ako 180 dní.

Žiadnym z predchádzajúcich dokladov sa nemusí preukázať osoba, ktorej zdravotný stav alebo
zdravotná kontraindikácia neumožňujú vykonanie testu na COVID-19.

Michal  D o m i k
primátor mesta

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia