Program:
1.Otvorenie
2.Otázky a podnety občanov
3.Interpelácie poslancov
4.Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
5.Rokovací poriadok MZ – návrh na doplnenie
6.Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku MZ v Rožňave – voľba člena
7.VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
8.Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2019
9.Majetkoprávne záležitosti: 1.Eva Szaniszlóová, Letná 322/32, Rožňava – zmena uznesenia č. 224/2019 zo dňa 12.12.2019
10.Zriaďovacia listina a štatút príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava – návrh
11.Odpadové služby mesta Rožňava – kreovanie orgánov príspevkovej organizácie
12.Koncepcia rozvoja športu mesta Rožňava 2019 – 2020 – n á v r h
13.Zmena územnoplánovacej dokumentácie mesta Rožňava „ Územný plán mesta Rožňava – Zmeny a doplnky č. 06“
14.Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019
15.Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2019
16.Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2020
17.Olympijský klub Gemer – Žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových priestorov na zriadenie „ Siene slávy ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ – budova OKC
18.Materiály hlavnej kontrolórky
  • 1.Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
  • 2.Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Rožňava k 31.12.2017, 31.12.2018 , 31.12.2019
19.Podnety pre hlavnú kontrolórku
20.Diskusia
21.Záver

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť