Mestské lesy Rožňava, s.r.o
Rožňava – Huta 2243

týmto vyhlasujú

 

OBCHODNÚ   VEREJNÚ   SÚŤAŽ

na zhotovenie diela ( rekonštrukcia prístreškov gátra )

 

 

  1. Predmet činnosti:

 

Výmena laťovania a časti krovu, demontáž a odstránenie pôvodnej krytiny , montáž

plechovej  strešnej krytiny( cca 180 m2 ),  montáž odkvapových žľabov .

 

 

  1.  Doba výkonu :

 

Zmluva sa uzatvára na dobu od : 1.11.2019 do : 30.11.2019.

 

 

  1. Cena diela :

 

Maximálna cena diela  ( 5000 € bez DPH)  je  stanovená  na základe prieskumu trhu  .

 

Všetky podrobné informácie o podmienkach súťaže sú uverejnené na vývesnej tabuli

Mestského úradu v Rožňave a na www.msl-rv.sk

 

 

 

Súťaž končí 30 .10.2019 .

 

 

 

 

                                                                                         Ing. Bohuš Hudaček
                                                                                         konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť