Mestská polícia upozorňuje obyvateľov a návštevníkov nášho mesta, že novelou Zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane pribudli mestskej polícii nové právomoci, v rámci ktorých už môže prejednávať niektoré priestupky týkajúce sa porušenia opatrení a nariadení počas súčasnej pandémie a ukladať za ne pokuty až do 1000,-€ v blokovom konaní. Mestská polícia v tomto ťažkom období posilňuje svoju hliadkovú činnosť a prioritne sa zameriava na kontrolu dodržiavania vydaných opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu života a zdravia našich obyvateľov. Preto chcem aj takouto formou vyzvať každého, aby sa nepohyboval po verejnom priestranstve bez prekrytia horných dýchacích ciest (rúškom, šálom, šatkou, …), aby sa viaceré osoby nestretávali na verejnosti bez zákonného dôvodu, aby osoby s nariadenou karanténou dôsledne dodržiavali izoláciu, právnické osoby aby dodržiavali zákaz prevádzkovania určených maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, ako i na dodržiavanie ďalších nariadení súvisiacich s obmedzením pohybu až do 13. apríla 23:59 hod.. Pevne verím, že všetci budeme počas nastávajúcich sviatkov zodpovední a pokojne ich strávime za dodržania všetkých obmedzení len v kruhu najbližších.

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník mestskej polície

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť