Mesto Rožňava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na služby poskytované Turistickým informačným centrom
Rožňava a nájom nebytových priestorov Turistického informačného centra Rožňava,
nachádzajúcich sa na Námestí baníkov 32 s výmerou 53,57 m². Ponúknutá výška nájomného
nemôže byť nižšia ako 3720 eur/rok.
Ponuky musia byť odovzdané do podateľne MsÚ v Rožňave tak, aby ich prijatie mohlo byť
zaevidované najneskôr dňa 3. 11. 2021 o 11.30 hod. Bližšie informácie sú uverejnené na
úradnej tabuli MsÚ a na stránke www.roznava.sk . Tel. č. 058/7773246, 7773243.

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť