Mestská polícia Rožňava v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru
Rožňava a Oddelením sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately ÚPSVaR Rožňava,
v popoludňajších a večerných hodinách dňa 02.06.2022 vykonala cielenú preventívno-
bezpečnostnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predávania alebo podávania alkoholu
osobám mladším ako 18 rokov a zákazu požívania alkoholu týmito osobami. Kontrola bola
vykonaná najmä v pohostinských zariadeniach na sídlisku Juh a na ďalších verejných
priestranstvách, kde sa často mládež zdržiava. Počas tejto akcie bolo dychovej skúške
podrobených 11 osôb, ale nebolo zistené žiadne porušenie kontrolovaného zákazu.
Mestská polícia upozorňuje, že v zmysle Zákona NR SR č.219/1996 Z. z.  o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb sa protiprávneho konania dopustí osoba mladšia ako 18 rokov, ak požije
alkohol alebo iné návykové látky a súčasne i ten kto predá alebo podá alkoholické nápoje
alebo inak umožní ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov.
Negatívny vplyv alkoholu na dospievajúci organizmus je všeobecne známy
a preto budeme podobné akcie realizovať aj v budúcnosti.

 

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník MsP Rožňava

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť