Povinnosti držiteľov psov – upozornenie

Na základe množiacich sa podnetov na nezodpovedné správanie sa držiteľov psov
mestská polícia upozorňuje na niektoré povinnosti, ktoré vyplývajú zo Zákona NR SR
č.282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a z VZN mesta
Rožňava o ochrane verejného poriadku.

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je
povinná predchádzať tomu, aby pes útočil, alebo iným spôsobom ohrozoval človeka
alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí,
ktoré by pes mohol spôsobiť. Predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka alebo zvieratá, je možné napríklad vhodnými povelmi alebo
vodením psa na vôdzke. Za psa zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie
alebo nad psom vykonáva dohľad.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať
nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Držiteľ psa a osoba, ktorá psa vedie, sú povinní oznámiť svoje meno, priezvisko
a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Osoba, ktorá psa vedie je povinná
tomu, koho pes pohrýzol oznámiť meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa
psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
4. Ak pes znečistí verejné priestranstvo, je ten kto psa vedie, povinný výkaly z verejného
priestranstva bezodkladne odstrániť do mikroténového vrecka, vrecko uzatvoriť
a následne ho uložiť do zberných nádob určených pre psie exkrementy resp. pre
zmesový komunálny odpad.
5. Vstup so psom ( okrem zvláštnych psov ) je zakázaný:
–  na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, kúpaliská, do domu smútku,
–  do areálov detských jaslí, materských škôl a školských zariadení,
–  do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to povolené
a viditeľne označené,
–  do prevádzok potravinárskej výroby a do predajní s potravinárskym sortimentom,
–  do zdravotníckych zariadení,
–  do sídiel orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy,
–  do kostolov.
6. Držiteľ psa je povinný prihlásiť do evidencie psov každého psa, ktorý je držaný na
území mesta Rožňava a mestskej časti Nadabula viac ako 90 dní a v lehote do 30 dní
oznamovať každú zmenu údajov a skutočností, ktoré sa zapisujú do evidencie psov.
Evidenciu psov vedie mestský úrad.
7. Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa.
8. Mesto vydá držiteľovi psa evidenčnú známku, ktorá je neprenosná na iného psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť do 14 dní
odo dňa zistenia týchto skutočností. Držiteľovi psa bude vydaná náhradná známka
po zaplatení poplatku vo výške 1,50 €.

 

Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak

a) neoznámi mestu, v ktorom je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa ustanovené podmienky,
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

 

Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedie psa, ak

a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich
ohrozovania psom,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

V prípade porušenia uvedených ustanovení hrozí nezodpovedným držiteľom
psov pokuta až do výšky 165,- €.

Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník mestskej polície

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia