Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

 

 

 

 

Zverejnenie zámeru výpožičky nebytového priestoru  majetku mesta v správe TSMRV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

            Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava, v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 231/2019 zo dňa 12.12.2019 zverejňujú zámer krátkodobej výpožičky nebytového priestoru majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Krátkodobú výpožičku nebytového priestoru – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava podľa ustanovenia  §9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu, že žiadateľ zriadi konzultačné stredisko v zmysle zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, na dobu určitú – na rok 2020.

V Rožňave, 19.12.2019

       PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH                                                                                                        Michal  D o m i k

riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                                                                                        primátor mesta

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť