Mestské lesy Rožňava s.r.o., Rožňava – Huta č. 2243 , 048 01 Rožňava

Vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na predaj prebytočného stroja .

1. Rozmetacia píla PUKL – 1

Rok výroby : 1995
obstarávacia cena : 12 490,00 €
cena podľa znaleckého posudku v . r 2013 : 1 231 €
( od tohto dátumu nebola používaná )

vyhlasovacia predajná cena : 400 € s DPH

Úspešným výťazom bude záujemca, s najvyššou cenovou ponukou .

Demontáž a odvoz píly znáša kupujúci.
Súťaž začína jej uverejnením na vývesnej tabuli mesta Rožňava .
Cenové ponuky je nutné doručiť do 11.5.2020 do 14.00 hod. do sídla vyhlasovateľa .
Obálku označte “ Dražba píla “ .
Jednotlivé ponuky budú vyhodnotené komisiou do 15.5.2020.
Otvárania obálok sa môžu zúčastniť súťažiaci a aj verejnosť.

Záujemcovia si môžu dohodnúť obhliadku predmetu súťaže po dohovore
na tel. Čísle : 058 /7343211

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť