Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

 

 

 

 

Zverejnenie zámeru výpožičky nebytového priestoru  majetku mesta v správe TSMRV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava, v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 60/2020 zo dňa 28.05.2020 zverejňujú zámer krátkodobej výpožičky nebytového priestoru majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Krátkodobú bezplatnú výpožičku nebytového priestoru – miestnosti č. 5-6 o výmere 38,50 m² v budove OKC v Rožňave pre Olympijský klub GEMER na zriadenie „SIENE SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ na dobu 1 roka , a to   podľa ustanovenia  §9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu,  že mesto Rožňava tieto priestory dlhodobo nevyužíva a umožní sa propagácia tradícií rožňavského športu medzi občanmi mesta.

 

 

V Rožňave, 10.06. 2020

 

 

 

 

 

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH                                                  Michal  D o m i k

riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                                       primátor mesta

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť