MESTO ROŽŇAVA

 Šafárikova č.29, 048 01 Rožňava

 

V Y H L A S U J E

výberové konanie na miesto

vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov  Mestského úradu v Rožňave

Kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • prax v ekonomickej oblasti najmenej 5 rokov, prax v oblasti verejnej správy v oblasti tvorby rozpočtu výhodou

 

 

Charakteristika pracovného miesta:

Komplexné zabezpečenie prác na úseku rozpočtovania a financovania vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií a miestnych daní a poplatkov – zostavenie rozpočtu mesta vrátane jeho programovej štruktúry, zostavenie viacročného rozpočtu, spracovanie zmien rozpočtu, vypracovanie monitorovacej správy a hodnotiacej správy o plnení programového rozpočtu vrátane rozborov hospodárenia, spracovanie materiálov na zasadnutia komisií  a mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania finančnej a rozpočtovej disciplíny.

 

Požiadavky a kritéria:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť právnych predpisov v danej oblasti napr.:
 • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 • zákon č.582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
 • zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 • zákon č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita
 • práca s PC ovládanie Excel, Word na pokročilej úrovni
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a schopnosť viesť kolektív
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť

 

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej časti a ústnej časti:

– písomná časť:

a.1.) písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy) predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí

a.2.) vypracovanie návrhu na zmenu rozpočtu

 

 1. b) písomný test a pohovor, ktorým sa posúdia predpoklady na výkon funkcie vedúceho odboru po psychologickej stránke

 

– ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať

 • meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska
 • overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe
 • súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie

 

Predpokladaný termín nástupu:    17.8.2020

 

Pracovný pomer:           doba neurčitá

Výška platu:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.  Plat závisí od počtu rokov praxe, minimálne v rozmedzí od 1 020,- € do 1224,50 € + príplatky

 

 

Termín doručenia prihlášky je 6.7.2020

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava /na obálku napíšte „Výberové konanie vedúci odboru finančného, miestnych daní a poplatkov MsÚ v Rožňave“/

V Rožňave 11.6.2020

 

                          Michal Domik

                                                                                                primátor mesta

 

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia