TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA ROŽŇAVA

so sídlom na Štítnickej ulici č. 21, 048 01 Rožňava

v súlade s ustanovením §9 a ods.9 v spojitosti s §9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §7 ods. 3 Zásad
hospodárenia s majetkom mesta

zverejňuje zámer priameho prenájmu svojho majetku:

Predmet priameho prenájmu:
Reklamný pútač s jednou osvetlenou reklamnou plochou (južná strana – smer jazdy Rožňava
– Betliar) s rozmermi 3,6 x 9,6 m, ktorý je osadený na parcele č. 2102/5 pri kruhovom objazde
na Štítnickej ulici v smere na Plešivec – pozemná komunikácia č. I/67.

Účel nájmu:
Prenájom plochy na prezentáciu a propagáciu obchodnej, podnikateľskej a inej činnosti
záujemcu, s výnimkou politickej činnosti. Je vylúčené zobrazovať násilie, vandalizmus,
vulgárnosť, čokoľvek čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, národnostné alebo náboženské cítenie.
Reklama nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu, najmӓ z dôvodu pohlavia, rasy, veku
alebo sociálneho pôvodu a nesmie porušovať všeobecné normy slušnosti.

Doba nájmu:
4 mesiace od podpísania nájomnej zmluvy.
Cena:
Minimálna výška nájomného je 366,40 s DPH/ 1 výlepová plocha / mesiac.

Podmienky nájmu:
Výlepové plochy sa prenajímajú bez zabezpečenia výlepu. Výlep zrealizuje vybratý záujemca
na vlastné náklady, pričom zodpovedá za škodu pri tom spôsobenú a za kvalitu montáže.
V prípade poškodenia reklamného pútača je povinný uhradiť náklady na opravu ako aj všetky
náklady s tým spojené. Po ukončení zmluvy je nájomca povinný odstrániť reklamu
z reklamného pútača na vlastné náklady.

Obhliadka predmetu nájmu:
V prípade záujmu o obhliadku predmetu nájmu si záujemcovia dohodnú termín na tel.č.:
0907 702 741 – Václav Fabo alebo 0902 987 661 – Miroslav Farkašovský

Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia cenovú ponuku osobne na Technické služby, alebo e-mailom na
adresu: tsmrv@roznava.sk
Cenová ponuka sa predkladá v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať – priamy
prenájom – reklamný pútač“. Cenová ponuka musí byť doručená tak, aby bola v kancelárii
Technických služieb zaevidovaná najneskôr do 29.3.2021 do 11.00 hod.
Obálka okrem cenovej ponuky musí obsahovať:
– jednoznačnú identifikáciu záujemcu s uvedením telefonického alebo e-mailového
kontaktu
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. (v prípade
fyzických osôb)

Každý záujemca môže predložiť len jednu cenovú ponuku.

Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, ponúknutú cenu, účel využitia
predmetu nájmu, tel. kontakt. Fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním
osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné prehlásenie, že nemá žiadne
finančné záväzky voči mestu Rožňava.

Cenové ponuky môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby staršie ako 18 rokov,
spôsobilé na právne úkony, ktoré musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti voči
mestu Rožňava, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obchodným
spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je mesto.

Na cenovú ponuku, ktorá nebude spĺňať niektoré zo stanovených podmienok, sa nebude pri
vyhodnocovaní ponúk prihliadať.

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je ponúkaná výška nájomného za mesiac.

Cenové ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou riaditeľom organizácie dňa
29.3.2021 v kancelárii riaditeľa.

Organizácia bude všetkých záujemcov o výsledku súťaže písomne informovať.

Technické služby si vyhradzujú právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp.
zámer priameho prenájmu zrušiť.

V Rožňave dňa 15.3.2021

 

 

 Michal Domik                                                                                   PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
primátor mesta                                                                                                           riaditeľ

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť