Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

 

Zverejnenie zámeru výpožičky nebytového priestoru majetku mesta v správe TSMRV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava, v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 21/2021 zo dňa 04.03.2021 zverejňujú zámer krátkodobej výpožičky nebytového priestoru majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa :
Krátkodobú výpožičku nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, na prízemí – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² pre Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava podľa ustanovenia §9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to že žiadateľ zriadi konzultačné stredisko v zmysle zákona 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi , na dobu určitú – na rok 2021.

V Rožňave, 16.03. 2021

 

 

PaedDr. Mikuláš Gregor,                                                                                                                                                             MPH Michal D o m i k
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                                                                                                                                               primátor mesta

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť