Mestské lesy Rožňava s.r.o.,

Rožňava – Huta č. 2243

týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na zhotovenie diela
( prečistky v zmiešaných porastoch na rok 2021 )
v mieste sídla Msl – Rožňava , Rožňava – Huta 2243

Predmet činnosti :

Odstraňovanie tvarovo a druhovo nevyhovujúcich jedincov v
zmiešaných mladinách.

2. Doba výkonu :

Zmluva sa uzatvára na dobu od 1.7.2021 do 30.11.2021

3. Podmienky súťaže :

Vštky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej
tabuli MÚ v Rožňave a na www.msl-rv.sk

Dňa 4.6.2021

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť