Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zverejnenie zámeru bezplatnej výpožičky minigolfového ihriska a tenisového kurtu v areáli Kúpaliska v Rožňave a Detského dopravného ihriska v Rožňave, t. j. majetku mesta v správe TSMRV z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava, v zmysle § 9a) ods.9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 159/2021 zo dňa 16.12.2021 zverejňujú zámer bezplatnej výpožičky majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

Bezplatnú výpožičku minigolfového ihriska a tenisového kurtu v areáli Kúpaliska v Rožňave a Detského dopravného ihriska v Rožňave pre Mesto v pohybe OZ, Edelényska 48, 048 01 Rožňava, IČO : 42327555, podľa ustanovenia §9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to že žiadateľ počas letnej sezóny v mesiacoch júl – august od roku 2022 do roku 2024 bude uvedené športoviská využívať v rozsahu 90 hodín v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. na organizáciu voľnočasových aktivít.

 

 

V Rožňave, 03.01.2022

 

 

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH                                                         Michal Domik

riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                            primátor mesta Rožňava

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť