V ý z v a

M e s t o   R o ž ň a v a

vyhlasuje

 

výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym,  spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava. Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie  zdravotnej starostlivosti, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. Finančná dotácia je doplnkovým zdrojom, je poskytovaná podľa finančných možností mesta a nie je žiadny právny nárok na jej poskytnutie a vymáhanie. Poskytovaním dotácií sú prednostne podporované podujatia a akcie usporiadané na území mesta.

 

Kritériá pri podaní žiadosti podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava (VZN):

 1. Oprávnení žiadatelia:
 • právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta,
 • iné právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo na verejnoprospešné účely, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 • neziskové organizácie pôsobiace na území mesta.
 1. Žiadosť podaná v termíne na predpísanom tlačive (VZN – príloha č. 1), ktorá obsahuje:
 • základné údaje o žiadateľovi a projekte na akciu/činnosť žiadateľa
 • finančný rozpis predbežných nákladov, v ktorých sú zahrnuté vlastné zdroje v minimálnej výške 20 %.
 1. Priložený podrobný popis projektu – názov, dátum, čas a miesto realizácie, rozpis aktivít, spôsob propagácie poskytovateľa dotácie.
 2. Písomné oznámenie o použití loga mesta v zmysle Článku 5 ods. 5 platného VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane.
 3. Dotáciu je možné poskytnúť len na akciu, alebo činnosť organizovanú v roku 2022.
 4. Subjekt, ktorý dotáciu získa – realizátor projektu, ju nesmie prevádzať na iné právnické či fyzické osoby. Z dotácie sa môžu hradiť len oprávnené náklady spojené s realizáciou projektu v zmysle ustanovení platného VZN.
 5. Jeden žiadateľ môže podať len 1 žiadosť o dotáciu v danom rozpočtovom roku.

Žiadosti,   ktoré  budú  predložené   po  termíne,  alebo  po   vyžiadaní  doplnenia nebudú do 31. 3. 2022 obsahovať požadované náležitosti, budú posudzovateľmi projektu (Komisia športu MZ v Rožňave a Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave) zamietnuté.

 Termín podania žiadosti:               do 31.3.2022

 Adresa na podanie žiadosti :        

Mestský úrad

Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu

Šafárikova 29

048 01 Rožňava

 

Spôsob podania žiadosti s prílohami: poštou, elektronicky, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Rozhodujúca je príjmová pečiatka podateľne.

 

 

 

 

V Rožňave 14. 2. 2022

   Michal Domik
primátor mesta

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť