Dňa 28.2.2019 bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňava č. 30/2019 schválený dodatok č. 2 k internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava.
Týmto dodatkom bolo schválenie vytvorenie fondu na verejnoprospešné účely.
Podľa zákona č. 34/2002 Z.z. sa verejnoprospešným účelom sa na účely zákona o nadáciách rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Tento fond bude tvorený  dobrovoľnými príspevkami od fyzických a právnických osôb. V prípade, že príspevok od darcu  bude prijatý bez určenia účelu, o použití rozhodne komisia schválená mestským zastupiteľstvom.
Peňažné prostriedky budú vedené na osobitnom účte, ktorý je vedený vo VÚB, a.s. pod číslom:   SK53 0200 0000 0040 0234 9458.
Verejnoprospešná práca sa určite týka každého z nás, ktorí žijeme a pracujeme v našom meste. Vytvorenie takéhoto fondu je jedinečnou príležitosťou podieľať sa  vlastnými investíciami na skrášlení mesta a vytvorení príjemnejšieho prostredia pre obyvateľov mesta, jeho návštevníkov a tých, ktorí do nášho mesta zavítajú na dlhšie alebo ním len prechádzajú pri spoznávaní krás okresu. a celého regiónu.. Svojím príspevkom zanecháte kúsok zo seba možno aj pre ďalšie generácie. Tešíme sa, ak využijete túto možnosť a pridáte sa k tým, ktorí ju už využili alebo o nej uvažujú.
info:
www.roznava.sk

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia