M E S T O   R O Ž Ň A V A
so sídlom Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava


v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 v spojitosti s § 9a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
zverejňuje zámer priameho prenájmu majetku mesta:
Predmet priameho prenájmu:
– reklamný pútač s dvomi osvetlenými reklamnými plochami s rozmermi 3,6 x 9,6 m, ktorý je osadený na parcele č. 2102/5 pri kruhovom objazde na Štítnickej ulici v smere na Plešivec – pozemná komunikácia č. I/67.
Účel nájmu:
Prenájom plochy na prezentáciu a propagáciu obchodnej, podnikateľskej a inej činnosti záujemcu, s výnimkou politickej činnosti. Je vylúčené propagovať alkoholické výrobky, tabakové výrobky, zbrane a strelivá. Rovnako je vylúčené zobrazovať násilie, vandalizmus, vulgárnosť, čokoľvek čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, národnostné alebo náboženské cítenie. Reklama nesmie obsahovať akúkoľvek diskrimináciu, najmä z dôvodu pohlavia, rasy, veku alebo sociálneho pôvodu a nesmie porušovať všeobecné normy slušnosti.
Doba nájmu:
4 mesiace od podpísania nájomnej zmluvy.
Cena:
Minimálna výška nájomného je 350 € / 1 výlepová plocha / mesiac.
Podmienky nájmu:
Výlepové plochy sa prenajímajú bez zabezpečenia výlepu. Výlep zrealizuje vybratý záujemca na vlastné náklady, pričom zodpovedá za škodu pri tom spôsobenú a za kvalitu montáže. V prípade poškodenia reklamného pútača je povinný uhradiť náklady na opravu ako aj všetky náklady s tým spojené.
Obhliadka predmetu nájmu:
V prípade záujmu o obhliadku predmetu nájmu si záujemcovia dohodnú termín na tel. č. 058/7773243.
Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia cenovú ponuku osobne do podateľne Mestského úradu v Rožňave alebo poštou na adresu: Mesto Rožňava, Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Cenová ponuka sa predkladá  v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať – priamy prenájom – reklamný pútač “. Cenová ponuka musí byť doručená tak, aby bola v podateľni mestského úradu zaevidovaná najneskôr do 06.06.2019 do 11.30 hod.
Obálka okrem cenovej ponuky musí obsahovať:
– jednoznačnú identifikáciu záujemcu s uvedením telefonického a/alebo emailového kontaktu,
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. (v prípade fyzických osôb).
Každý záujemca môže predložiť len jednu cenovú ponuku.
Cenové ponuky môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby staršie ako 18 rokov, spôsobilé na právne úkony, ktoré musia mať splnené všetky daňové a iné povinnosti voči mestu Rožňava, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je mesto.
Na cenovú ponuku, ktorá nebude spĺňať niektoré zo stanovených podmienok, sa nebude pri vyhodnocovaní ponúk prihliadať.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je ponúkaná výška nájomného za mesiac.
Cenové ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou primátorom mesta dňa 07.06.2019 o 10.30 hod. na Mestskom úrade v Rožňave.
Mesto bude všetkých záujemcov o výsledku súťaže písomne informovať.
Mesto Rožňava si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. zámer priameho prenájmu zrušiť.
V Rožňave dňa 17.05.2019
                                                                                                                  Michal Domik
primátor mesta

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť