MESTO ROŽŇAVA, zastúpené Michalom Domikom, primátorom mesta, ako zriaďovateľ príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava

 

V Y H L A S U J E

 

podľa §5 zákona č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  výberové konanie  na funkciu

 

riaditeľ príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického alebo ekonomického zamerania
 • najmenej 6 mesiacov praxe v riadiacej funkcii – referencie od bývalých zamestnávateľov sú výhodou
 • prax v oblasti odpadového hospodárstva najmenej 5 rokov, prax v oblasti verejnej správy výhodou

 

Charakteristika pracovného miesta:

Riadenie a organizovanie činnosti príspevkovej organizácie zameranej na zber a odvoz komunálneho odpadu na území mesta Rožňava a mestskej časti Nadabula.

Pracovný pomer:

 • hlavný pracovný pomer
 • doba neurčitá
 • predpokladaný nástup 1.12.2020

 

Požiadavky a kritériá:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť
 • znalosť legislatívy v danej oblasti, najmä:
 • zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákon č.79/2015 Z. z. o odpadoch,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 • zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • zákon č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 • zákon č.311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • práca s PC
 • znalosť cudzieho jazyka ( angličtina, nemčina, maďarčina) vítaná
 • skúsenosti a schopnosti teamovej spolupráce
 • komunikatívne, manažérske, organizačné schopnosti a schopnosť viesť kolektív
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • psychologická zrelosť
 • vysoké pracovné nasadenie
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • znalosť problematiky zabezpečenia činností a služieb pre mesto Rožňava

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej časti:

– písomná časť: písomný test, ktorým sa overia odborné znalosti uchádzača, test pozostáva z otázok (prehľad platnej legislatívy), predpokladom postúpenia uchádzača na ústnu časť výberového konania je min. 70 % úspešnosť odpovedí

– ústna časť: pozostáva z prezentácie osoby uchádzača, prezentácie predstavy uchádzača o vykonávaní pracovnej pozície, prezentácie koncepcie rozvoja odpadového hospodárstva mesta Rožňava a odpovedí na otázky členov výberovej komisie.

 

Prihlášky uchádzačov musia obsahovať:

 • meno, priezvisko, adresu bydliska, telefonický kontakt, mailovú adresu
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – osvedčená fotokópia
 • kópie dokladov o inom vzdelaní a o ďalších špeciálnych a osobnostných predpokladoch súvisiacich s výberovým konaním – vítané
 • potvrdenie o vykonanej praxi v riadiacej funkcii,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,
 • koncepcia rozvoja odpadového hospodárstva mesta Rožňava v rozsahu najviac 5 strán formátu A4 na obdobie rokov 2021 – 2023
 • žiadosť o výpis z registra trestov ( vzor žiadosti sa  nachádza na webovej stránke mesta roznava.sk– občan – formuláre a tlačivá )
 • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov /vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov sa nachádza na webovej stránke mesta roznava.sk – občan – formuláre a tlačivá
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie

 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Výška platu:

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

– základný plat v rozmedzí od 972,- € do 1 167,- € ( závisí od počtu rokov praxe v odbore )

– príplatok za riadenie 12 – 38% zo sumy 1 167,- € ( závisí od počtu riadených zamestnancov )

– osobný príplatok podľa §10 zákona č.553/2003 do výšky 40%  zo sumy 1 167,- €

 

Termín doručenia prihlášky: 4.11.2020. Za dátum doručenia sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne  Mestského úradu Rožňava.

Prihlášky zasielajte na adresu: Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava ( na obálku napíšte „Výberové konanie – riaditeľ príspevkovej organizácie Odpadové služby mesta Rožňava – NEOTVÁRAŤ“).

V Rožňave 5.10.2020

 

                          Michal Domik
primátor mesta

 

 

 

2 komentáre

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť