Mestské lesy Rožňava s.r.o.

 

   Rožňava – Huta 2243 , 048 01 Rožňava, tel. 058/7343211, www.msl-rv.sk,

                                         mlroznava@msl-rv.sk  

 

týmto vyhlasujú Verejnú obchodnú súťaž na vykonanie práce :

                         nakládka a  preprava  drevnej hmoty

 

Charakteristika práce :

 

Je to  práca vykonávaná nákladnými dopravnými prostriedkami s hydraulickou rukou , a to preprava guľatiny a vlákniny o dĺžke 4-6m .

 

Preprava sa vykonáva v rámci mestských lesov Rožňava z „odvozného miesta “  k miestu nakládky kamiónov v k.ú. Čučma resp. k.ú. Rožňava alebo vagónov na miestnej vlakovej stanici .

 

Predpokladaný rozsah prác je 3 pracovné dni v týždni o celkovom objeme cca  3000 m3.

 

 

Termín vykonania celého diela je od 1.9.2021  do 15.12.2021.

 

 

Podmienky účasti :

 

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická, alebo právnická osoba , ktorá má v živnostenskom liste uvedený predmet podnikania “ nákladná preprava  “ a zároveň disponuje personálnym a technickým vybavením umožňujúcim bezpečne a spoľahlivo vykonať túto prácu.

 

Vyhodnotenie ponúk a termíny :

 

Uchádzači doručia svoje ponuky na adresu spoločnosti v zalepenej obálke označenej nápisom

“ súťaž – preprava dreva “ .

Obálka musí obsahovať : priloženú návratku s cenovou ponukou, kópiu výpisu z obchodného, resp.živnostenského registra s oprávnením na nákladnú prepravu .

 

Termín doručenia ponúk je do 25.8.2021 do 1400 hod .

Jednotlivé ponuky budú vyhodnotené komisiou menovanou primátorom mesta Rožňava do 27.8.2021 .

Hlavným kritériom pre vyhodnotenie je ponúknutá cena, ktorá nesmie byť vyššia ako cena v zmysle cenníka Mestských lesov Rožňava  .

Výsledky vyhodnotenia budú k dispozícii ihneď po ukončení vyhodnotenia na webovom sídle objednávateľa a víťazný uchádzač  bude upovedomený listom a prizvaný ku podpisu zmluvy o dielo.

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo ukončiť súťaž ako neúspešnú a to aj bez uvedenie dôvodu .

 

PRÍLOHA – Cenová ponuka – návratka

 

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť