Vážení občania, športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie

 

 

Každoročnou tradíciou Košického samosprávneho kraja (KSK) je udeľovanie najvyšších ocenení regionálnej samosprávy – Ceny Košického samosprávneho kraja, Čestného občianstva Košického samosprávneho kraja, Historickej osobnosti regiónu, Ceny predsedu Košického samosprávneho kraja a Čestnej ceny  predsedu Košického samosprávneho kraja. Tieto ocenenia udeľuje Košický samosprávny kraj raz ročne jednotlivcom a kolektívom a to najmä za osobitný prínos pre rozvoj Košického samosprávneho kraja, za vynikajúce výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, technickej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, medicínskej, podnikateľskej i športovej činnosti, za zásluhy o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi a osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji.

 

Cena Košického samosprávneho kraja je ocenením, ktoré udeľuje Zastupiteľstvo KSK občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej a vedecko – vzdelávacej činnosti.

 

Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja je ocenením, ktoré udeľuje Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju Košického samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi. Kandidát na čestné občianstvo musí byť významnou osobnosťou a autoritou, ktorá má značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Košického samosprávneho kraja. Čestné občianstvo sa udeľuje predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené in memoriam. Návrhy na udelenie ocenenia predkladajú združenia, inštitúcie, organizácie, predseda KSK, poslanci zastupiteľstva KSK a občania Slovenskej republiky.

 

Historická osobnosť regiónu je ocenením, ktoré udeľuje Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja osobnostiam, ktoré svoje celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji. Ocenenie sa udeľuje „in memoriam“. Návrhy na udelenie historickej osobnosti predkladá predseda na rokovanie zastupiteľstva KSK na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja a poslaneckých klubov zastupiteľstva KSK.

 

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja je ocenením, ktoré udeľuje predseda za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

 

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja je ocenením, ktoré udeľuje predseda za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti významného jubilea významných osobností KSK alebo pri príležitosti návštevy KSK významnými osobnosťami.

 

Vyzývame občanov, športové kluby, kultúrne, mládežnícke,  spoločenské a sociálne organizácie o zasielanie návrhov na udelenie týchto ocenení pre významné osobnosti a kolektívy nášho mesta. Návrhy prerokuje príslušná komisia  pri MZ v Rožňave a Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ich následne odporučí na schválenie Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja resp. predsedovi Košického samosprávneho kraja.

 

Svoje návrhy na konkrétne ocenenie (Cena Košického samosprávneho kraja, Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja) predkladajte v dvoch rovnopisoch v zmysle prílohy č. 1 a č. 2  najneskôr do 19. septembra  2022:

 

  • Poštou na adresu: Mestský úrad

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu

Šafárikova 29

048 01 Rožňava

 

  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Michal Domik v.r.

                                                                                                              primátor mesta

 

Príloha – Formulár návrhu na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Online vysielacie časy:

Streda
18:00 (premiéra)
Štvrtok
09:00 a 18:00 (repríza)
Piatok
09:00 a 18:00 (repríza)
Nedeľa
14:00 (repríza)
Pondelok
09:00 a 18:00 (repríza)
Utorok
09:00 a 18:00 (repríza)

Ako si nás naladiť

Inzercia