Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
Rožňava – Huta č. 2243

týmto vyhlasujú

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na zhotovenie diela ( ťažbová činnosť na rok 2023 ) v mieste sídla Msl – Rožňava ,
Rožňava – Huta č. 2243

1. Predmet činnosti :
Ťažba , priblyžovanie a manipulácia dreva na lokalite : peň – odvozné miesto .

2. Doba výkonu :
Zmluva sa uzatvára na dobu od : 10.1.2023 do 30.11.2023 .

3. Podmienky súťaže :

Všetky podrobnosti k podmienkam súťaže sú uvedené na vývesnej tabuli MsÚ v Rožňave
a na www.msl-rv.sk

 

Dňa : 1.12.2022

Ing. Bohuš Hudaček
konateľ spoločnosti

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť