Výzva na predloženie návrhov

Najvyššie mestské ocenenia v roku 2023:

CENA MESTA ROŽŇAVA

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA ROŽŇAVA

Vážení občania,

 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 79/2022 zo dňa 31. 3. 2022 bola schválená zmena uznesenia MZ č. 331/2011 zo dňa 27. 10. 2011 bod č. 1.   Najvyššie mestské ocenenia primátor mesta slávnostne odovzdá laureátom každoročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri príležitosti Dní mesta Rožňava, spravidla v 1. februárovom týždni roka v rámci osláv 1. písomnej zmienky o meste Rožňava.

 

V zmysle § 32 a § 33 Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia:

 

Ocenenie Cena mesta Rožňava

sa udeľuje za:

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov

Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava

sa udeľuje osobám:

  • ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Svoje písomné návrhy s odôvodnením na predpísanom tlačive môžete predložiť do 31. októbra 2022

  • poštou na adresu:

Mestský úrad

Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu

Šafárikova 29

048 01 Rožňava

  • mailom na adresu: svedova@roznava.sk
  • mailom na adresu: podatelna@roznava.sk
  • osobne v kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave

 

 

 Michal Domik v.r.

   primátor mesta

Príloha – čestný občan, cena mesta 2023

Pridať komentár

Vysielacie časy:

Vysielame denne v nasledujúcich časoch:

Vysielanie 09:00 
Počasie
11:00
Rožňavský magazín
13:00
Rozsnyói magazin 15:00
Šport a Počasie
16:00
Magazín Plus
17:00
Vysielanie
18:00

 

Ako si nás naladiť